Jobba på Nationalmuseum

Som anställd på Nationalmuseum blir du del av en mångfacetterad skara medarbetare. Cirka 40 olika yrken finns
representerade och cirka 130 personer jobbar inom myndigheten. Många är välmeriterade specialister inom sina
respektive områden. Drygt hälften är akademiker och det är fler kvinnor än män anställda.

Statliga förmåner

Att vara anställd på Nationalmuseum innebär att du är statligt anställd. Som statsanställd har du alltid
anställningsvillkor enligt något av de 3 centrala kollektivavtalen. Vi har avtal med SACO-S, OFR-O och SEKO.
Oavsett om du är medlem i ett annat SACO, TCO eller LO-förbund så är det något av dessa tre som företräder
dig lokalt på myndigheten. Några andra fack kan inte teckna avtal då avtalen tecknas med Arbetsgivarverket och
inte med den lokala myndigheten till exempel Nationalmuseum.


Värdet på avtalen är cirka 18% ovanpå lönen och omfattar till exempel 7 sju veckor semester (beroende på
ålder), läkarvårds- och läkemedelsersättning, rätt till vissa andra ledigheter, förmånliga pensionsavsättningar samt
ett förmånligt omställningsavtal om du skulle råka bli övertalig och uppsagd på grund av arbetsbrist.

Fler förmåner

Utöver de statliga anställningsvillkoren finns ett antal lokala förmåner.
Vi har bland annat tillgång till:

  • friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
  • massage
  • fri entré till många andra museer i Sverige och utomlands
  • personalvisningar av tillfälliga utställningar med mera

Söka jobb

Som statlig myndighet styrs vi av en rad lagar och förordningar i samband med rekryteringar och vi kan endast
anställa någon efter att hen har sökt ett ledigt och utannonserat jobb. Vi kan tyvärr inte ta emot spontana
jobbansökningar och CV:n. Alla lediga jobb utannonseras här på jobb.nationalmuseum.se.

Praktik och spontanansökningar

Nationalmuseums tar gärna emot praktikanter från universitet och högskola. För att söka praktik ska detta ingå som ett obligatoriskt moment i en pågående utbildning och ansökan ska skickas senast tre månader innan önskad praktikperiod.

Din ansökan ska innehålla CV, beskrivning av utbildningen och avklarade kurser, önskad praktikperiod, samt ett personligt brev som berättar varför du sökt dig till Nationalmuseum samt vad du förväntar dig av praktiken. Våra möjligheter att ta emot praktikanter kan däremot variera och emellanåt också begränsas pga av praktiska skäl. https://www.nationalmuseum.se/om-nationalmuseum/kontakta-nationalmuseum/ledninggruppen

 

The Nationalmuseum are happy to accept new interns from universities or other institutions of higher education. If you would like to apply for an internship position as an obligatory part of an ongoing course of studies, the application will need to be sent no later than three months prior to the desired internship period.

Your application must include a CV, a description of the educational programme you are pursuing including a list of the courses you have already completed, the desired internship period for the placement, and a cover letter explaining why you have applied to the Nationalmuseum along with what your expectations are from the internship. Please note that, due to practical reasons our possibilities to accept interns may vary over time. https://www.nationalmuseum.se/om-nationalmuseum/kontakta-nationalmuseum/ledninggruppen

 

 

Kunskaper i svenska

Många av jobben på Nationalmuseum kräver inte att man kan svenska vid anställningstillfället. Som statlig
myndighet ställer vi dock krav på att den som jobbar hos ska kunna tala och förstå svenska hjälpligt inom sex
månader och kunna tala och skriva flytande efter något år. I jobbannonserna framgår vad som gäller i varje enskilt
fall.

Den statliga värdegrunden

För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska jobba – den statliga
värdegrunden. Värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det
tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett var du jobbar och med vad. Den statliga värdegrunden är en
sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar.
De sex grundläggande principerna eller värdena är:

  • Demokrati: Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut.
  • Legalitet: Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för verksamheten.
  • Objektivitet: Vi är sakliga och opartiska och ansvarar för att behandla lika fall lika.
  • Fri åsiktsbildning: Öppenhet och yttrandefrihet är grundpelare i demokratin och alla har som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör.
  • Respekt för alla människors lika värde: Vi behandlar alla människor lika och med respekt.
  • Effektivitet och service: Vi ger medborgarna rätt och begriplig information så snabbt som möjligt. Vi arbetar på ett så effektivt sätt som möjligt och hushållar också med resurserna.

God förvaltningskultur

Vi som är anställda i staten ska jobba för en god förvaltningskultur. Det handlar om de professionella värderingar
som ska prägla alla statsanställda. Det handlar om att känna till den statliga värdegrunden (se ovan), om att följa
lagarna och om att förebygga korruption. Men det handlar också om att utveckla en etisk kompass och förmåga
att hantera svåra situationer och dilemman på ett sätt som gör att förtroendet för de statsanställda, myndigheterna
och förvaltningen upprätthålls.

Följ oss här