Nationalmuseum söker konservator med inriktning textil (Dnr 2021-28)

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%). Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210418. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Välkommen med din ansökan! 

Nationalmuseum är en statlig myndighet och Sveriges konst- och designmuseum med ca 130 anställda. Museets samlingar består av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design från antiken till idag. Nationalmuseum ansvarar även för porträttkonsten fram till våra dagar genom Statens porträttsamling. Samlingarna visas på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal platser, bl.a. Läckö slott, Jamtli samt Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum söker dig som vill förvalta och utveckla uppdraget som konservator med placering vid enheten för Konservering. Som konservator har du en nyckelfunktion i det löpande arbetet med att vårda och bevara museets föremålssamlingar. Du kommer ingå i ett team med 12 konservatorer som leds av konserveringschefen till vilken du också rapporterar.

Konserveringsenheten ansvarar för genomförande och utveckling av verksamhet med förebyggande och aktiv konservering, dokumentation av undersökningar och åtgärder ​​​​samt forskning inom konserveringsvetenskap. Enheten ryms inom avdelningen Bevarande och foto där även ansvar för konsthantering och fotografering ingår.

Dina huvudsakliga uppgifter: 

Arbetet utgår från Nationalmuseums uppdrag, strategiska mål, vision och värderingar.

 • Att planera och genomföra aktiva och förebyggande konserveringsåtgärder,
 • Att registrera konserveringsdokumentation och annan relevant information i samlingsförvaltningsdatabas och skadekarteringsverktyg,
 • Att medverka vid identifiering, värdering och analyser av risker för föremålssamlingarna samt genomföra förebyggande åtgärder enligt god samlingsförvaltning,
 • Att medverka vid planering och delta i utställningsarbete, beredning av lån och förvärv,
 • Att bereda underlag för beräkning av utgifter inom ansvarsområde och arbeta utifrån fastställda budgetramar,
 • Att medverka vid effektivisering av arbetsflöden och utveckling av hållbara och miljöbesparande metoder inom verksamhetsområde,
 • Att utföra övriga tillkommande arbetsuppgifter i relation till uppdraget.

Kvalifikationskrav:

 • Master från universitets- eller högskola inom konservering av textiler,
 • Flera års erfarenhet av att ha jobbat som textilkonservator,
 • Mycket goda kunskaper i konservering av äldre textilier,
 • Erfarenhet av utställningsarbete, beredning av lån och förvärv,
 • Erfarenhet av förebyggande konservering och magasinsarbete,
 • Behärska svenska och/eller engelska i både tal och skrift.

Meriterande:

 • Erfarenhet av konservering av moderna textilier,
 • Erfarenhet inom konserveringsvetenskapliga studier och analyser,
 • Erfarenhet av digitala samlingsförvaltningssystem.

Din profil: 

Vi utgår ifrån att du har en mycket god organisatorisk förmåga, är ansvarskännande och kan arbeta båda självständigt och i nära samarbete med andra. Som person är du initiativtagande, lösningsorienterad, lyhörd, van att vara flexibel och att prioritera givna deadlines. Du har god kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt.

För att trivas hos oss bör du ha ett stort intresse för konst och design samt vara lyhörd och villig att bjuda in kollegorna i din arbetsprocess – allt enligt våra värderingar Tillsammans, Fokus, Inspiration och Mod.

I urvalsprocessen kommer vi att fästa stor vikt vid personliga egenskaper och bifogade arbetsprover.

Vidare information: 

Information om befattningen lämnas av enhetschef Anne-Grethe Slettemoen, Anne-Grethe.Slettemoen@nationalmuseum.se, tfn 08-5195 4465. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda för SACO, Ann-Christin Linder för ST. Båda nås på tfn 08-519 543 00 samt Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42. 

Ansökan via formulär: 

Bifoga CV tillsammans med personligt brev och portfolio via formuläret nedan. Bifogade dokument ska vara i pdf-format. Din portfolio ska innehålla minst tre arbetsprover på konservering av textilier.

Välkommen med din ansökan! 

 

 

ENGLISH

Nationalmuseum looking for a textile conservator (NM2021/XX)

The employment is a permanent full-time position (100%). Commencing as soon as possible or by agreement. The deadline for applications is 18th of April 2021. There will be a six-month probationary period of employment. We welcome your application!

The Nationalmuseum is a state authority and Sweden's leading museum of art and design with approx.130 employees. The museum collections consist of older paintings, sculptures, drawings, and graphic works, as well as arts and crafts and design from antiquity to the present day. The collections are shown on Blasieholmen, Stockholm and in around 20 other locations such as, NM Jamtli, Gustavsberg Porcelain Museum and Läckö Castle.

Nationalmuseum is looking for a conservator who wants to undertake and develop the role of conservator in the Conservation Unit. As a conservator you will have a key function in the preservation and conservation of the collections at Nationalmuseum. You will be a part of a team of 12 conservators, managed by the Head of the Unit.

The Conservation Unit is responsible for the implementation and development of both direct and preventive conservation, documentation, assessment, and treatment as well as research in conservation science. The Unit is a part of the Department of Preservation and Photo which also includes art handling and photography.

Specific duties and responsibilities:

As an employee at Nationalmuseum, you will work according to Nationalmuseum’s mission, strategic goals, vision, and values.

 • To plan and implement direct and preventive conservation treatments
 • To register conservation documentation and other relevant information in the collection management database and mapping tool
 • To participate in the identification, valuation and analysis of risks for the physical collections, and implement preventive measures in accordance with good collection management
 • Contribute in planning and participate in exhibition work, loan management and acquisitions
 • Prepare and calculate costs within your area of responsibility and work within established frameworks for budget planning
 • Take part in streamlining workflows and developing sustainable and environmentally friendly methods especially within the area of cultural heritage
 • Perform other additional tasks in relation to the assignment.

Qualifications:

 • Master’s degree in conservation of textiles from university or college
 • Several years of working experience as a textile conservator
 • Very good knowledge of the conservation of older textiles
 • Experience of working with exhibitions, loan management and acquisitions
 • Experience of preventive conservation and museum storage
 • Very good language skills in Swedish or English in both speech and writing

Merits:

 • Experience of conservation of modern textiles
 • Experience of research in conservation science
 • Knowledge and experience of working with collection management databases

Profile:

We assume that you will have very good organizational abilities, are responsible, and can work both independently and in close collaboration with others. As a person, you are proactive, solution-oriented, responsive, used to being flexible and to prioritizing given deadlines. You have good communication skills both in speech and writing.

To thrive with us, you should have a great interest in art and design and be responsive and willing to invite colleagues into your working process - in accordance with our values: Together, Focus, Inspiration and Courage.

When recruiting, we will place great emphasis on your personal qualities and portfolio.

Further information:

Information about the position is provided by the Head of the Conservation Unit, Anne-Grethe Slettemoen, Anne-Grethe.Slettemoen@nationalmuseum.se, tel +46 8 519 544 42. The Union representatives are Audrey Lebioda for SACO, Ann-Christin Linder for ST as well as Bo Gustafsson for SEKO, tel +46 8 5195 4300.

Application:

Attach CV, personal letter and a portfolio via the form below. All documents must be attached in pdf format. The portfolio should contain at least three case studies of conservation of textiles.

We welcome your application!

 

Ansvarig rekryterare

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.