Om Nationalmuseum

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. I samlingarna finns cirka 700 000 föremål: äldre måleri,
skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingen med konsthantverk och design
sträcker sig från 1500-talet fram till idag.

Myndigheten

Nationalmuseum är också en statlig myndighet med regeringen som uppdragsgivare under Kulturdepartementet.
Myndigheten har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen.
Nationalmuseum ska bland annat:

  • vårda och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har anförtrotts myndigheten.
  • berika samlingarna genom nyförvärv
  • tillgängliggöra konsten genom utställningar och pedagogisk verksamhet
  • verka för, och förmedla, ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, till exempel universitet och högskolor
  • i samarbete med andra aktörer, till exempel regionala museer, verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

 

Läs mer om myndighetsuppdraget på nationalmuseum.se

Organisation

Myndigheten Nationalmuseum leds av en överintendent som utses av regeringen. Överintendentens förordnande
löper på sex år och kan sedan förnyas med ytterligare tre år.

Nationalmuseums är organiserat i avdelningar: stabsavdelningen, avdelningen för samlingar och forskning,
avdelningen för bevarande och foto, avdelningen för utställningar, avdelningen för arkiv och bibliotek samt publika
avdelningen. Cirka 130 personer är anställda vid Nationalmuseum.


Välkommen med din ansökan!


Läs mer om hur Nationalmuseums organisation ser ut

Återinvigning 13 oktober 2018

Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen i Stockholm har genomgått en stor renovering. Under tiden har
arbetet med att skapa en helt ny museiupplevelse pågått för fullt. Lördag 13 oktober öppnar vi för besökare igen.
Förvänta dig något enastående!

Läs mer om vad som väntar i det nyrenoverade museet

Följ oss här